Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Medisch Pedicure José Franken wonende te Hoekweg 41 in Gennep.

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure José Franken en de cliënt waarop Medisch Pedicure José Franken deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarde niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Pedicure

Medisch Pedicure José Franken zal de behandeling naar beste inzicht, vermogen en goede vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Medisch Pedicure José Franken zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering van een gemaakte afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan Medisch Pedicure José Franken melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch Pedicure José Franken het tarief voor de afgesproken behandeling geheel of gedeeltelijk aan de cliënt in rekening brengen. De cliënt hoeft zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd wordt door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betalingen

Medisch Pedicure José Franken vermeldt alle prijzen van behandelingen en/of producten zichtbaar op de website of overlegt deze mondeling met de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW en excl. reiskosten. Medisch Pedicure José Franken behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Deze worden uiterlijk 30 dagen voor de ingangsdatum kenbaar gemaakt aan bestaande cliënten en op de website. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of binnen 14 dagen het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar de op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

5. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt of diens vertegenwoordiger voorziet Medisch Pedicure José Franken vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Medisch Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Medisch Pedicure José Franken neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem of op een klantenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Medisch José Franken Pedicure behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of Medisch specialist.

6. Geheimhouding

Medisch Pedicure José Franken is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Medisch Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Medisch Pedicure José Franken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Pedicure is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Garantie

Medisch Pedicure José Franken geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de adviezen niet of niet goed heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om Medisch hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing en/of de aanwijzingen van Medisch Pedicure José Franken heeft gebruikt.

9. Beschadiging en diefstal

Medisch Pedicure José Franken heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Medisch Pedicure José Franken meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking hiervan telefonisch en schriftelijk melding maken. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen vijf werkdagen. Indien de klacht gegrond is, zal Medisch Pedicure José Franken de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie. De Pedicure verstrekt in dat geval informatie over De Geschillencommissie aan de cliënt.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in het bijzijn van Medisch Pedicure José Franken behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure José Franken het recht de behandeling van cliënt te beëindigen zonder opgaaf van redenen. De cliënt behoort de kosten van de volledige behandeling contant te voldoen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure José Franken en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Versie: 5 augustus 2015